19 กุมภาพันธ์ 2562 เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c6b80b6e3f8e40acc8ea218

ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หลังพื้นที่นี้ภัยแล้งมาเร็ว ฝนตกไม่เพียงพอ ในการเก็บกักน้ำ เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านกว่า 1,500 ครัวเรือน 10 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นมีการวางแผนร่วมกับชลประทาน แจ้งเกษตรกรงดทำนา เพราะห่วงน้ำไม่พอใช้อุปโภคบริโภค และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 2 เครื่อง ผันน้ำจากแม่น้ำน่านที่ตำบลบ้านด่าน ลงคลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อตำบลวังดิน และเก็บกักไว้ที่สระน้ำขาดใหญ่ 2 แห่ง พื้นที่ 11 และ 8 ไร่ โดยจะเร่งสูบทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้น้ำเต็มสระเก็บน้ำปริมาณ 145,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถใช้ได้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ถึงเดือนพฤษภาคม หรือก่อนเข้าฤดูฝน.- สำนักข่าวไทย